Кликом на текст ће се отворити документ у ПДФ формату.

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05)

Нови Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

Нови Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014)

Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014)

Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број 88/10)
Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС", број 36/10)
Закон о волонтирању ("Сл. гласник РС", бр. 36/10)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени гласник РС", број 30/10)
Закон о електронској трговини ("Службени гласник РС", број 41/09)
Закон о општој безбедности производа ("Службени гласник РС", број 41/09)
Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', број 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12)
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/09)
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС", број 36/09)
Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09)
Закон о ванредним ситуацијама „Сл. гласник РС“, бр. 111/09 од 29.12.2009, 92/11 од 7.12.2011. и 93/12 од 25.09.2012. године
Закон о равноправности полова ("Службени гласник РС", број 104/09)
Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05)
Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013- др. закон и 93/2014)
Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012 и 99/2014)
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", број 44/77, 45/85, 18/89, "Службени гласник РС", број 53/93, 67/93, 48/94)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Закон о заштити животне средине
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о промету експлозивних материја ("Службени лист СФРЈ", број 30/85, 6/89 и 53/91, "Сл. лист СРЈ", број 24/94, 28/96 и 68/2002 и "Сл. гласник РС", број 101/2005 - др. Закон)

Безбедност и здравље на раду

Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Администратор

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

Више из ове категорије Стратегије »

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика