Примена Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме са екранима

Порески третман остваривања права на солидарну помоћ и организовања превентивних здравствених прегледа запослених

Периодични прегледи и испитивања опреме за рад

Обавезе послодавца, сходно одредбама члана 9. ст. 2. и 3. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, у случајевима када се обављају радови санација на објектима који захтевају хитност

Издавање Уверења о стручној оспособљености за руковање или послуживање опреме за рад

Обавеза послодавца да запосленима који раде на градилишту обезбеди коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду

Када два или више послодаваца у обављању својих послова деле радни простор, дужни су да сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду

Примена Закона о јавним набавкама у случају ангажовања и одабира правног лица за израду Акта о процени ризика који је послодавац дужан да донесе по основу Закона о безбедности и здравља на раду 

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика