Инспекција за рад - контакти

Инспекторат за рад обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду, који се односе на редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца; доношење решења и других аката у управном поступку; послови другостепеног управног поступка у области радних односа и безбедности и здравља на раду; студијско-аналитички послови; израда анализа, извештаја и информација; решавање представки и жалби грађана и друге послове из ове области.

Руководилац Инспектората за рад

мр Бојан Јоцић- директор

контакт телефон: 011/ 201-74-85

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Дејан Ковачевић-помоћник директора

контакт телефон: 011/ 201-74-85

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                У Инспекторату за рад се образују уже унутрашње јединице, и то:

               

                У седишту Министарства:

1) Одељење за другостепени управни поступак у области радних односа и безбедности и здравља на раду;

                2) Oдељење за студијско-аналитичке послове;

                3) I Одељење инспекције рада у Граду Београду и

                4) II Одељење инспекције рада у Граду Београду.

 

Изван седишта Министарства:

 

                1) Одсек инспекције рада Суботица у окружној подручној јединици у Севернобачком управном округу са седиштем у Суботици;

                2) Одсек инспекције рада Зрењанин у окружној подручној јединици у Средњебанатском управном округу са седиштем у Зрењанину;

                3) Одсек инспекције рада Кикинда у окружној подручној јединици у Севернобанатском управном округу са седиштем у Кикинди;

                4) Одељење инспекције рада Панчево у окружној подручној јединици у Јужнобанатском управном округу са седиштем у Панчеву;

                5) Одсек инспекције рада Сомбор у окружној подручној јединици у Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору;

                6) Одељење инспекције рада Нови Сад у окружној подручној јединици у Јужнобачком управном округу са седиштем у Новом Саду;

                7) Одељење инспекције рада Сремска Митровица у окружној подручној јединици у Сремском управном округу са седиштем у Сремској Митровици;

                8) Одељење инспекције рада Шабац у окружној подручној јединици у Мачванском управном округу са седиштем у Шапцу;

                9) Одељење инспекције рада Ваљево у окружној подручној јединици у Колубарском управном округу са седиштем у Ваљеву;

                10) Одељење инспекције рада Смедерево у окружној подручној јединици у Подунавском управном округу са седиштем у Смедереву;

                11) Одсек инспекције рада Пожаревац у окружној подручној јединици у Браничевском управно округу са седиштем у Пожаревцу;

                12) Одељење инспекције рада Крагујевац у окружној подручној јединици у Шумадијском управном округу са седиштем у Крагујевцу;

                13) Одсек инспекције рада Јагодина у окружној подручној јединици у Поморавском управном округу са седиштем у Јагодини;

                14) Група инспекције рада Бор у окружној подручној јединици у Борском управном округу са седиштем у Бору;

                15) Одсек инспекције рада Зајечар у окружној подручној јединици у Зајечарском управно округу са седиштем у Зајечару;

                16) Одељење инспекције рада Ужице у окружној подручној јединици у Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу;

                17) Одсек инспекције рада Чачак у окружној подручној јединици у Моравичком управном округу са седиштем у Чачку;

                18) Одељење инспекције рада Краљево у окружној подручној јединици у Рашком управно округу са седиштем у Краљеву;

                19) Одељење инспекције рада Крушевац у окружној подручној јединици у Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу;

                20) Одељење инспекције рада Ниш у окружној подручној јединици у Нишавском управном округу са седиштем у Нишу;

                21) Одсек инспекције рада Прокупље у окружној подручној јединици у Топличком управном округу са седиштем у Прокупљу;

                22) Одсек инспекције рада Пирот у окружној подручној јединици у Пиротском управном округу са седиштем у Пироту;

                23) Одсек инспекције рада Лесковац у окружној подручној јединици у Јабланичком управном округу са седиштем у Лесковцу;

                24) Одсек инспекције рада Врање у окружној подручној јединици у Пчињском управном округу са седиштем у Врању и

               25) Одсек инспекције рада Косовска Митровица за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Косовски управни округ, Пећки управни округ, Призренски управни округ, Косовско-митровачки управни округ и Косовско-поморавски управни округ са седиштем у Косовској Митровици.

 Одељење за другостепени управни поступак у области радних односа и безбедности и здравља на раду обавља послове који се односе на решавање у другостепеном управном поступку из области радних односа и безбедности и здравља на раду; припрему предлога решења којима се одлучује о предлогу за понављање поступка окончаног другостепеним решењем и којима се мења и поништава решење у вези са вођењем управног спора и одлуком Управног суда Србије из области радних односа и безбедности и здравља на раду; припрему предлога решења којим се поништава и укида решење по основу службеног надзора и израда одлука о жалбама у свим случајевима прописаним Законом о општем управном поступку; припрему предлога одговора на тужбу којом се покреће управни спор пред Управним судом Србије из области радних односа и безбедности и здравља на раду; припрему одговора поводом захтева странака - представки из области радних односа и безбедности и здравља на раду ради достављања на поступање стварно и месно надлежним првостепеним органима и друге послове из делокруга Одељења.

начелник Одељења за другостепени управни поступак у области радних односа и безбедности и здравља на раду - Горан Марковић, виши саветник, контакт телефон 011/2017-492,

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">goranmm@minrzs.gov.rs

                Oдељење за студијско-аналитичке послове обавља послове који се односе на праћење и анализу извршеног редовног и ванредног инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду и сачињавање предлога мера за унапређење инспекцијског надзора; израду одговарајућих извештаја, информација и анализа у вези са стањем примене прописа у области радних односа и безбедности и здравља на раду, а на основу извршених инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду; обраду података о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом, припрему и израду извештаја у вези са тим; припрему и израду плана рада Инспектората за рад (недељни, месечни, квартални и годишњи); припрему и израду недељних, месечних, кварталних и годишњег извештаја о раду Инспектората за рад; припрему извештаја о практичној примени међународних конвенција; контролу ажурности у раду ужих унутрашњих јединица Инспектората за рад; праћење извршења налога достављених ужим унутрашњим јединицама Инспектората за рад; контролу поступања по процедурама, инструкцијама, упутствима; проверу и обраду навода иницијатива за покретање дисциплинских поступака против инспектора рада; прикупљање и обраду података ради израде Предлога финансијског плана, у делу који се односи на Инспекторат за рад; припрему захтева за преузимање и плаћање обавеза и праћење основаности плаћања за потребе Инспектората за рад; припрему и израду периодичних и годишњих финансијских извештаја о извршењу буџета у делу који се односи на Инспекторат за рад; вођење евиденције о наменској реализацији буџета у делу који се односи на Инспекторат за рад и друге послове из делокруга Одељења.

шеф Одсека за студијско-аналитичке послове – шеф Одсека Маја Илић, виши саветник, контакт телефон 011/2017-492,

I Одељење инспекције рада у Граду Београду, на територији општина Нови Београд, Земун, Сурчин, Звездара, Лазаревац, Вождовац, Младеновац и Барајево, у Граду Београду, обавља послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду у свим делатностима код послодавца; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних и свих других повреда на раду ради примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа из ове области; доноси првостепена решења и предузима друге законом прописане мере у вези са вршењем инспекцијског надзора; врши прегледе и утврђује испуњеност услова из надлежности инспекције рада за упис правних лица и предузетника у одговарајуће регистре и друге послове из делокруга Одељења

Начелник I Одељења инспекције рада у Граду Београду – радно место није попуњено.

 II Одељење инспекције рада у Граду Београду, на територији општина Стари Град, Палилула, Врачар, Чукарица, Раковица, Савски венац, Обреновац, Гроцка и Сопот, у Граду Београду, обавља послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду у свим делатностима код послодавца; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних и свих других повреда на раду ради примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа из ове области; доноси првостепена решења и предузима друге законом прописане мере у вези са вршењем инспекцијског надзора; врши прегледе и утврђује испуњеност услова из надлежности инспекције рада за упис правних лица и предузетника у одговарајуће регистре и друге послове из делокруга Одељења.

Начелник II Одељења инспекције рада у Граду Београду – радно место није попуњено.

 Одељења инспекције рада изван седишта Министарства (у Панчеву, Новом Саду, Сремској Митровици, Шапцу, Ваљеву, Смедереву, Крагујевцу, Ужицу, Краљеву, Крушевцу, Нишу) и одсеци инспекције рада изван седишта Министарства (у Зрењанину, Суботици, Кикинди, Сомбору, Пожаревцу, Јагодини, Зајечару, Чачку, Прокупљу, Пироту, Лесковцу, Врању и Косовској Митровици) и група инспекције рада изван седишта Министарства (у Бору) обављају послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду у свим делатностима код послодавца; врше инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних и свих других повреда на раду ради примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа из ове области; доносе првостепена решења и предузимају друге законом прописане мере у вези са вршењем инспекцијског надзора; врше прегледе и утврђују испуњеност услова из надлежности инспекције рада за упис правних лица и предузетника у одговарајуће регистре и друге послове из делокруга Одељења.

 • Одсек инспекције рада Суботица у окружној подручној јединици у Севернобачком управном округу са седиштем у Суботици, шеф Одсека – радно место није попуњено, e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Зрењанин у окружној подручној јединици у Средњебанатском управном округу са седиштем у Зрењанину, начелник Одељења Шукић Светлана, самостални саветник, контакт телефон 023/ 534-714, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Кикинда у окружној подручној јединици у Севернобанатском управном округу са седиштем у Кикинди, шеф Одсека Оторан-Анић Љубица, самостални саветник, контакт телефон 023/ 21-030, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Панчево у окружној подручној јединици у Јужнобанатском управном округу са седиштем у Панчеву, начелник Одељења Дражевић Биљана, самостални саветник, контакт телефон 013/ 344-378, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Сомбор у окружној подручној јединици у Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору, шеф Одсека- радно место није попуњено, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Нови Сад у окружној подручној јединици у Јужнобачком управном округу са седиштем у Новом Саду, начелник Одељења Стојшић Љиљана, самостални саветник, контакт телефон 021/ 421-785, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Сремска Митровица у окружној   подручној јединици у Сремском управном округу са седиштем у Сремској Митровици, начелник Одељења Владан Танасић, самостални саветник, контакт телефон 022/554-799, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Шабац у окружној подручној јединици у Мачванском управном округу са седиштем у Шапцу, начелник Одељења Недељковић Данило, самостални саветник, контакт телефон 015/ 342-245, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Ваљево у окружној подручној јединици у Колубарском управном округу са седиштем у Ваљеву, начелник Одељења Невена Станојловић, самостални саветник, контакт телефон 014/ 227-955, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Смедерево у окружној подручној јединици у Подунавском управном округу са седиштем у Смедереву, начелник Одељења Милојевић Снежана, самостални саветник, контакт телефон 026/ 224-211, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Пожаревац у окружној подручној јединици у Браничевском управно округу са седиштем у Пожаревцу, шеф Одсека Лечић-Обрадовић Весна, самостални саветник, контакт телефон 012/225-741, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Крагујевац у окружној подручној јединици у Шумадијском управном округу са седиштем у Крагујевцу, начелник Одељења Миленковић Првослав, самостални саветник, контакт телефон 034/ 336-245 , e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Јагодина у окружној подручној јединици у Поморавском управном округу са седиштем у Јагодини, шеф Одсека Станић Марина, самостални саветник, контакт телефон 035/234-481, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Група инспекције рада Бор у окружној подручној јединици у Борском управном округу са седиштем у Бору, руководилац Групе Везурић Јасминка, самостални саветник, контакт телефон 019/544-041, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Зајечар у окружној подручној јединици у Зајечарском управно округу са седиштем у Зајечару, шеф Одсека Митић Драган, самостални саветник, контакт телефон 030/458-065, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Ужице у окружној подручној јединици у Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу, начелник Одељења Мишевић Момо, самостални саветник, контакт телефон 031/513-949, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Чачак у окружној подручној јединици у Моравичком управном округу са седиштем у Чачку, шеф Одсека Љиљана Мајсторовић, самостални саветник, контакт телефон 032/510-193, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Краљево у окружној подручној јединици у Рашком управно округу са седиштем у Краљеву, начелник Одељења Милеса Ћировић, самостални саветник, контакт телефон 036/331-422, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Крушевац у окружној подручној јединици у Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу, начелник Одељења Вељковић Југослав, самостални саветник, контакт телефон 037/440-478, e-mail. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одељење инспекције рада Ниш у окружној подручној јединици у Нишавском управном округу са седиштем у Нишу, начелник Одељења – радно место није попуњено, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Прокупље у окружној подручној јединици у Топличком управном округу са седиштем у Прокупљу, шеф Одсека – радно место није попуњено, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Пирот у окружној подручној јединици у Пиротском управном округу са седиштем у Пироту, шеф Одсека Поповић Александар, самостални саветник, контакт телефон 010/313-463, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Одсек инспекције рада Лесковац у окружној подручној јединици у Јабланичком управном округу са седиштем у Лесковцу – радно место није попуњено, e-mail:leskovac.ir@minrzs.gov.rs
 • Одсек инспекције рада Врање у окружној подручној јединици у Пчињском управном округу са седиштем у Врању шеф Одсека Милетије Стојановић, самостални саветник, контакт телефон 017/413-845 e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и
 • Одсек инспекције рада Косовска Митровица за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Косовски управни округ, Пећки управни округ, Призренски управни округ, Косовско-митровачки управни округ и Косовско-поморавски управни округ са седиштем у Косовској Митровици, шеф Одсека Бараћ Рајко, самостални саветник, контакт телефон 028/ 422-845, kosovska Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Извор: Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, септембар 2014.

Оцените овај чланак
(1 Глас)
Аутор

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика